Date
12/07/2008
Temps
N°19 - Porsche 917 de 1970
N°19 - Porsche 917 de 1970
N°27 - Ferrari 512 S de 1970
N°27 - Ferrari 512 S de 1970
N°41- Chevrolet Corvette de 1969
N°41- Chevrolet Corvette de 1969
N°15 - AC Cobra de 1964
N°15 - AC Cobra de 1964
N°55 - Ford GT40 MKII de 1965
N°55 - Ford GT40 MKII de 1965
N°14 - Lola T70 MKIIIB
N°14 - Lola T70 MKIIIB
N°28 - Chevron B16 de 1971
N°28 - Chevron B16 de 1971
N°27 - Ferrari 512 S de 1970
N°27 - Ferrari 512 S de 1970
N°42 - Ford GT40 de 1968
N°42 - Ford GT40 de 1968
N°8 - Ferrari 365 GTB/4 GR IV de 1971
N°8 - Ferrari 365 GTB/4 GR IV de 1971
N°66 - Chevrolet Corvette de 1971
N°66 - Chevrolet Corvette de 1971
N°60 - Porsche 906 de 1966
N°60 - Porsche 906 de 1966
N°4 - Chevron B16 en B16
N°4 - Chevron B16 en B16
N°41 - Chevrolet Corvette de 1969
N°41 - Chevrolet Corvette de 1969
N°61 - Chevrolet Corvette de 1966
N°61 - Chevrolet Corvette de 1966
N°47 - Lola T70 MK III de 1967
N°47 - Lola T70 MK III de 1967
N°3 - Ford Shelby 350 GTR de1965
N°3 - Ford Shelby 350 GTR de1965
N°53 - Ferrari 365 GTB/4 GR.IV de 1971
N°53 - Ferrari 365 GTB/4 GR.IV de 1971
N°54 - ?
N°54 - ?
N°15 - Matra 660-01 de 1971
N°15 - Matra 660-01 de 1971
N°15 - Matra 660-01 de 1971
N°15 - Matra 660-01 de 1971
N°29 - Lola T212 de 1971
N°29 - Lola T212 de 1971
N°16 - Porsche 917 de 1970
N°16 - Porsche 917 de 1970
N°7 - Lola T70 MK III de 1968
N°7 - Lola T70 MK III de 1968

Haut